Totul este gata...
Carti

Anexa

Anexa - „Asemenea fratilor Sai”; Donald K. Short

CARTE

“ISPITIT ÎN TOATE LUCRURILE CA ŞI NOI”

Ellen G. White

 

A trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Şi prin faptul că El însuş a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.”

Hristos a venit în lumea aceasta, a îmbrăcat divinitatea Sa cu omenescul, luând asupra Sa natura omului. El a venit pentru a trece prin experienţa omenirii, să păşească pe terenul unde a căzut Adam, să răscumpere căderea lui, să întâlnească şi să biruie vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al omului, pentru ca prin harul Său omul să poată fi biruitor, iar la sfârşit să stea cu El pe tronul Său…

Hristos a venit pentru a face cunoscut caracterul Tatălui Său, pentru a recâştiga loialitatea omului faţă de Dumnezeu, pentru a împăca pe om cu Dumnezeu…

El a venit ca să unească pe om cu Dumnezeu, să dea putere divină celui pocăit, străbătând drumul de la iesle până la calvar, drum pe care omul trebuia să-l parcurgă, dând omului la fiecare pas un exemplu desăvârşit de ceea ce trebuie să facă, făcând cunoscut prin caracterul Său ceea ce poate deveni omenirea unită cu divinitatea.

Mulţi spun că Isus nu a fost ca noi, că El nu a fost ca noi în lume, că El a fost divin şi de aceea noi nu putem birui aşa cum a biruit El. Dar nu este adevărat: “Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam…” Hristos cunoaşte încercările celui păcătos; El cunoaşte ispitele lui. El a luat asupra Sa natura noastră; El a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi. El a plâns, a fost un om al durerilor şi obişnuit cu suferinţa. A trăit pe pământ ca om. Tot ca om S-a suit la cer. Ca om El înlocuieşte omenirea. Ca om El trăieşte pentru a mijloci în favoarea noastră. Tot ca om El va reveni cu slavă şi putere măreaţă pentru a-i primi pe cei ce L-au iubit şi pentru care El a pregătit un loc. Ar trebui să ne bucurăm şi să aducem mulţumiri pentru că Dumnezeu “a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit.”

Cei ce pretind că era imposibil pentru Hristos să păcătuiască, nu pot să creadă că El a luat asupra Sa natura umană. De fapt, Hristos a fost ispitit nu numai în pustie, ci de-a lungul întregii Sale vieţi. El a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi, şi pentru că a rezistat cu succes ispitei, ne-a dat un exemplu desăvârşit. Datorită măsurilor ample de siguranţă ce s-au luat în favoarea noastră, noi putem deveni părtaşi de natură divină, fugind de stricăciunea care este în lume prin pofte. Isus spune: “Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” Noi trebuie să păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început. Isus ne poate face în stare să rezistăm ispitelor lui Satana; căci El a venit să unească puterea divină cu efortul omenesc.

Isus a spus: “Eu şi Tatăl una suntem.” El se face egal cu Tatăl când vorbeşte despre puterea infinită şi susţine că posedă o neprihănire desăvârşită. În Hristos locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. De aceea, deşi ispitit în toate lucrurile ca şi noi, El a stat înaintea lumii neatins de stricăciunea din jurul Său. Putem birui cum a biruit Hristos numai atunci când vom deveni părtaşi acelei plinătăţi. - The Bible Echo, Vol. 7, 1 noiembrie 1892; republicată în Ellen G. White Periodical Resource Collection, Volume 1, p. 367.

 

ISPITIREA DIN PUSTIE

Ellen G. White

 

Mântuitorul putea realiza marea lucrare de izbăvire numai dacă lua locul omului căzut. Purtând povara păcatelor lumii, El a trebuit să parcurgă acelaşi drum şi să îndrepte greşeala lui Adam. Atunci când Adam a fost asaltat de ispititorul, asupra lui nu era nici unul dintre efectele păcatului, ci era înconjurat de slava Edenului. Nu tot aşa a fost cu Isus; căci, purtând slăbiciunile omenirii decăzute, El a fost dus în pustie pentru a face faţă duşmanului cel puternic şi pentru a scoate pe om din cea mai mare adâncime a degradării. A păşit singur pe cărarea ispitirii şi a manifestat o stăpânire de sine mai puternică decât foamea, ambiţia sau moartea…

Urmaşii lui Hristos sunt chemaţi să sufere împreună cu El. Confederaţia răului stă gata de luptă împotriva celor care vor să-L urmeze pe Mântuitorul lumii. Noi avem de luptat împotriva prinţului cel puternic al răului; dar Mântuitorul ne spune că nu suntem singuri. Toate inteligenţele cereşti ne vor veni în ajutor. În mijlocul întunericului lumii, noi trebuie să primim strălucirea de la tronul lui Dumnezeu şi să răspândim lumina cerului în cele mai îndepărtate părţi ale pământului - The Bible Echo, Vol. 7, nr. 22, 15 noiembrie, 1892; Ibid. p. 368.

Copyright