Totul este gata...
Articole

Între 3 și 19: Sub semnul lui Icabod

17 ianuarie 2020 - gc

Articol

În Geneza 3 familia umană a pierdut Slava, Șekina, haina neprihănirii. Uniunea dintre uman și divin a fost spartă. Slava s-a dus. Templul lui Dumnezeu a rămas pustiu. Gol.

În Apocalipsa 19 Slava se întoarce, haina neprihănirii este oferită din nou. Omenescul și divinul sunt unite din nou la Nunta Mielului. Sanctuarul este curățit, justificat, restaurat, adus la starea lui originară.

Ce este căsătoria, nunta?

„Prin căsătorie este reprezentată unirea omenescului cu divinul” (Ellen G. White, COL 307).

Între 3 și 19, pentru prima oară în istoria omenirii, Dumnezeu a prezentat prototipul sanctuarului restaurat în persoana lui Isus Hristos:

„Hristos a venit să ne facă părtași de natură divină, și viața Lui declară că omenescul unit cu divinul nu comite păcat” (Ellen G. White, MB 180).

El a fost al doilea Adam, Capul unei noi rase umane.

Oameni părtași de natură divină.

Umanitatea combinată cu divinitatea.

Acesta este scopul etern al lui Dumnezeu în vasta lui creație.

Urmăriți descrierea inspirată:

1. Scopul lui Dumnezeu din veacuri veșnice a fost ca fiecare ființă creată, de la serafimul luminos și sfânt până la om, să fie un templu pentru locuirea Creatorului.

2. Prin curățirea Templului, Isus anunța misiunea lui ca Mesia, și Și-a început lucrarea.

3. Templul acela, înălțat pentru locuirea Prezenței divine în el, era o parabolă pentru Israel și pentru lume.

4. Din cauza păcatului, omenirea a încetat să mai fie un templu pentru Dumnezeu.

5. Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, scopul cerului este realizat.

6. Dumnezeu locuiește în om, și prin harul salvator inima devine din nou templul Său.

7. Dumnezeu a decis ca templul din Ierusalim să fie un martor permanent pentru destinul înalt așezat înaintea oricărui suflet (vezi Ellen White, DA 161).

Despre acest destin înalt, profeții au vorbit în fiecare generație:

Moise:

„Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui” (Geneza 3:15).

„Domnul îți va ridica un profet din mijlocul tău, dintre frații tăi” (Deuteronomul 18:15).

Ieremia:

„Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul, voi pune legea mea în mințile lor, o voi scrie în inimile lor” (Ieremia 31:33).

Ezechiel:

„Voi sfinți numele Meu cel mare, pe care l-ați pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor; și neamurile vor cunoaște că Eu sunt Domnul, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor” (Ezechiel 36:23).

Daniel:

„Până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit” (Daniel 8:14).

Osea:

„Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu mine în neprihănire, în judecată și mare îndurare. Te voi logodi cu Mine în credincioșie, și vei cunoaște pe Domnul” (Osea 2:19-20).

Maleahi:

„Iată, voi trimite pe Solul meu, și El va pregăti calea înaintea Mea: și deodată va intra în templul său Domnul pe care-L căutați, solul legământului pe care-l doriți; iată-L că vine, zice Domnul oștirilor” (Maleahi 3:1-3).

Zaharia:

„Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare!” (Zaharia 3:4).

Matei:

„Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate și au adormit. La miezul nopţii s-a auzit o strigare: ‘Iată mirele, ieșiţi-i în întâmpinare!’ (Matei 25:5-6).

Pavel:

„Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 1:26-27).

„Această venire (revenirea pe nori) și venirea Domnului în templul Său sunt două evenimente distincte și separate. Venirea lui Hristos ca Marele nostru Preot în Sfânta Sfintelor pentru curățirea Sanctuarului, descrisă în Daniel 8:14; venirea Fiului Omului la Cel îmbătrânit de zile, prezentată în Daniel 7:13; venirea Domnului în Templul Său, vestită de Maleahi, sunt descrieri ale aceluiași eveniment; el este reprezentat, de asemenea, prin venirea Mirelui la Nuntă, descrisă de Hristos în parabola celor zece fecioare din Matei 25” (Ellen G. White, GC 426).

Evenimentul descris aici este Marea Zi a Ispășirii pentru cei vii.

Devreme în istoria noastră, chiar din 1872, Dumnezeu a fost amabil să ne ofere cheia ieșirii din impasul nostru laodicean:

„În Hristos erau unite omenescul și divinul. Misiunea Lui a fost să împace pe Dumnezeu cu omul, și pe om cu Dumnezeu. Lucrarea Lui a fost să unească finitul cu infinitul. Aceasta era singura cale prin care oamenii puteau fi înălțați, prin meritele sângelui lui Hristos, spre a fi părtași de natură divină” (Ellen G. White, RH 31 dec 1872).

În Marea Zi a Ispășirii finale cele două părți divorțate în Eden vor fi puse din nou împreună (at-one-ment). Pentru acest gen de omenire Isus a fost Modelul, Prototipul, Al Doilea Adam, Întâiul nostru născut.

Aceasta a fost intenția lui Dumnezeu în 1888, acesta era momentul acela descris în Tragedia Veacurilor: „Curând, nimeni nu știe cât de curând, judecata va trece la cei vii” (Ellen G. White, GC 490).

Imediat ce Mireasa înțelege acest lucru, judecata — Nunta, Ziua Ispășirii — va trece la cei vii.

Acesta este Strigătul de la miezul nopții care trezește fecioarele adormite.

Când Apocalipsa 19 este înțeles, Mireasa se va pregăti pentru nuntă.

„Omenescul unit cu divinul nu comite păcat”

Între 3 și 19, rasa umană se află sub semnul lui Icabod. Ea nu poate trece sub semnul lui Emanuel atâta timp cât Nunta este împiedicată de încăpățânarea fără precedent a acestui popor. De peste 130 de ani noi, ca popor, am blocat omenirea sub semnul lui Icabod.

Este privilegiul nostru să punem capăt acestei crize din guvernarea divină. Să permitem Șekinei să se întoarcă în templul ei, ca să-l putem duce pe Azazel afară din tabără.

Suntem chemați să devenim o nouă rasă umană:

„Fiul Omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină” (ST 8 martie 1899).

Acesta este destinul marii mișcări advente. Acum, acest destin este așezat la picioarele tale.

„Totul este gata, poftiți la nuntă!”

Copyright