Totul este gata...
Articole

Trenul de mare viteză

2 martie 2013 - gc

Articol

Cu puțin timp înainte de moartea Sa, Hristos a lăsat un testament greu de mistificat pentru ucenicii Săi din vremea sfârșitului. Ca să nu fie înșelați, „cei aleși” trebuiau să înțeleagă două lucruri esențiale: Că „stăpânitorul acestei lumi” nu este Dumnezeu, și că acest stăpânitor se va da drept Hristos și Dumnezeu, amăgind întreaga lume.

„Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpînitorul lumii acesteia va fi aruncat afară” (Ioan 12:31).

„Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpînitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine” (Ioan 14:30).

„…În ce priveşte judecata: fiindcă stăpînitorul lumii acesteia este judecat” (Ioan 16:11).

„Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sînt Hristosul!` Şi vor înşela pe mulţi” (Mat 24:5).

„Atunci dacă vă va spune cineva: ,Iată, Hristosul este aici, sau acolo`, să nu-l credeţi” (Mat 24:23).

„Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, pînă acolo încît să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi” (Mat 24:24).

„Băgaţi de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: Eu sînt Hristosul” (Luca 21:8).

Rebeliunea începută în Eden continuă încă, și până la Hristos doar puțini oameni au înțeles cine trage sforile pe această planetă. Puțini au înțeles că avem de-a face cu o conspiraţie la nivel înalt, o întreprindere a împăraţilor pământului, îndreptată împotriva lui Dumnezeu, așa cum spunea David:

„Pentru ce se întărâtă neamurile, şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte? Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc (complotează - NLT) împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând: ‘Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!’” (Ps 2:1-3).

Ezechiel a primit și el lumină la acest subiect, că Șarpele cel vechi se va da drept înger de lumină, că se va așeza pe tronul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu:

„Fiul omului, spune voivodului Tirului: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Pentrucă ţi s'a îngîmfat inima şi ai zis: ,Eu sînt Dumnezeu, şi şed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu în mijlocul mărilor`, măcar că nu eşti decât om şi nu eşti Dumnezeu, măcar că îţi dai ifose ca şi cînd ai fi Dumnezeu” (Eze 28:2).

Isaia spune că omenirea va observa prea târziu cine este cel care nimicea împărățiile și devasta metropolele acestei lumi:

„Cei ce te văd se uită ţintă miraţi la tine, te privesc cu luare aminte şi zic: ,Acesta este omul care făcea să se cutremure pămîntul, şi zguduia împărăţiile, care prefăcea lumea în pustie, nimicea cetăţile şi nu dădea drumul prinşilor săi de război?” (Is 14:16).

Pavel, pe temeiul acestor declarații și aflat sub inspirație, avertizează că stăpânitorul acestei lumi se va așeza pe tronul lui Dumnezeu, amăgind întreaga lume:

„Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu” (2 Tes 2:3-4).

Ioan a sintetizat astfel scopul lucrării lui Hristos:

„Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3:8).

Cum a „nimicit” Hristos lucrările diavolului? Prin demascare, prin deconspirare, arătând cine se află în spatele religiozității și spiritualității poporului Său: „Voi aveți de tată pe diavolul” (Ioan 8:44).

Dacă „Hristos s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului,” cum se explică poziția amețitoare a generației prezente a poporului lui Dumnezeu, care declară că toate religiile se închină lui Dumnezeu, singurul și adevăratul Dumnezeu? De ce nu susținem credința lui Hristos, că diavolul este „stăpânitorul acestei lumi?” De ce nu credem, și nu spunem lumii că în templul lui Dumnezeu s-a așezat un impostor, și că lumea întreagă stă plecată la picioarele lui?

Cum a dispărut Satana deodată din media adventistă și internațională, iar tot ce se întâmplă este pus în socoteala lui Dumnezeu? Cum se explică afirmațiile uimitoare ale unor pastori adventiști, care cred că Satana a ieșit la pensie, că „după cruce el nu mai joacă niciun rol” în treburile planetare?

Explicația este la îndemâna oricui are ochi de văzut și urechi de auzit:

„Vrăjmașul face pregătiri pentru ultima lui campanie împotriva bisericii. El s-a deghizat atât de bine, încât mulți abia mai cred că el există; cu atât mai puțin pot fi convinși de activitatea și puterea lui uimitoare. Ei au uitat în mare măsură raportul isprăvilor lui trecute; iar când face o nouă mutare, ei nu vor recunoaște că este vorba de vrăjmașul lor, șarpele cel vechi, ci îl vor considera ca fiind prieten, unul care face o lucrare bună” (5T294).

Și pentru că am uitat „în mare măsură” „raportul isprăvilor lui trecute,” nu observăm isprava lui prezentă, cum a coalizat întreaga lume creștină, în fața căreia se dă drept Hristos:

„Îngeri căzuţi formează confederaţii cu oameni răi. În această vreme antihrist se va prezenta ca fiind adevăratul Hristos; astfel legea lui Dumnezeu va fi făcută fără valoare în naţiunile pământului. Rebeliunea împotriva legii lui Dumnezeu va ajunge la apogeu. Dar adevăratul conducător al acestei rebeliuni este Satana îmbrăcat ca un înger de lumină. Oamenii vor fi amăgiţi, îl vor aşeza în locul lui Dumnezeu şi îl vor zeifica” (RH 12 oct 1893).

Exact așa cum au spus Ezechiel și Pavel: „Se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.” Întreaga omenire se pleacă în fața lui, crezând că el este adevăratul Hristos, adevăratul Dumnezeu:

„Satana se luptă cu disperare să se prezinte ca fiind Dumnezeu, şi să distrugă pe toţi cei care se opun puterii lui. Astăzi, omenirea se prosternă în faţa lui. Puterea lui este primită ca fiind puterea lui Dumnezeu. Se împlineşte profeţia din Apocalips că „tot pământul se mira după fiară” (AU 1 ianuarie 1901).

Spre a evita această devastatoare situație, Domnul a oferit poporului Său lumină la acest subiect, ca să nu fie din nou surprins de „isprăvile” heruvimului nelegiuit. Încă de la început, în leagănul teologiei adventiste a fost așezată o descriere, un documentar despre realitatea înfricoșătoare pentru care biserica și omenirea nu are ochi și urechi.

Ni s-a spus că această conspiraţie din vremea sfârşitului îndreptată împotriva lui Dumnezeu „se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase” (2 Tes 2:9) şi va cuprinde pe „împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici.”

Aici nu este vorba de un grup de anonimi nebuni, care se împotrivesc lui Dumnezeu şi astfel împiedică planurile de pace şi bunăstare ale omenirii. Cei care conspiră împotriva lui Dumnezeu – chiar în numele lui Dumnezeu – sunt elitele politice, militare şi religioase ale pământului, folosindu-se de puterea miraculoasă a Balaurului. Ascultați:

„Am văzut un tren care circula cu viteza fulgerului. Îngerul m-a îndemnat să privesc cu atenţie. Am privit cu atenţie asupra acelui tren. Se părea că întreaga lume era îmbarcată în el şi că nu mai rămăsese nimeni pe jos. Îngerul a spus: ‘Ei sunt legaţi împreună, gata pentru foc.’ Apoi mi-a arătat pe conductorul trenului, care arăta impunător şi prezentabil, şi căruia toţi pasagerii îi acordau atenţie şi respect. Eram uimită şi am întrebat pe îngerul meu însoţitor cine este. El a spus: ‘Este Satana. El este conducătorul, prezentându-se ca un înger de lumină. El a luat lumea în captivitate. Oamenilor li se prezintă amăgiri puternice, ca să creadă o minciună şi astfel să poată fi condamnaţi. Acest agent, cel mai înalt în funcţie după el, este mecanicul, şi sunt şi alţii în diferite funcţii după cum este nevoie, iar ei toţi merg cu viteza fulgerului la pierzare’” (EW 88).

Aceasta este ultima mare ispravă a diavolului, capodopera lui finală, prin care a luat întreaga lume în captivitate.

Prezentându-se ca un înger de lumină, ca Hristos, el a îmbarcat întreaga omenire în trenul groazei. Ce altceva și-ar putea dori, afară de a trage după el în iazul de foc pe toți închinătorii lui? Și credeți că îl deranjează prezența la bord a așteptătorilor „iminentei” reveniri a lui Hristos? Nicidecum! Sunt probabil singurii care au primit bilete la vagonul de dormit.

Spuneți că dumneavoastră nu vă aflați în trenul de mare viteză, care se îndreaptă cu viteza fulgerului către destinația lui macabră? Putem verifica ușor, căci descoperirea divină nu se încheie aici. Iar partea care urmează devine și mai interesantă:

„L-am întrebat pe înger dacă nu a mai rămas nimeni. El m-a îndemnat să privesc în direcţia opusă, unde am văzut un grup mic călătorind pe o cărare îngustă. Toţi păreau foarte hotărâţi, strâns uniţi în adevăr. Îngerul a spus: ‚Îngerul al treilea îi leagă, îi sigilează pentru grânarul ceresc.’ Acest grup mic părea împovărat de griji, ca şi cum ar fi trecut prin conflicte şi încercări severe. Apoi parcă soarele tocmai s-a ridicat din spatele unui nor şi le-a luminat feţele, făcându-i să arate triumfători, ca şi cum biruinţa lor era aproape câştigată” (EW 88).

Absolut fascinant!

În perioada când se scria Experienţe şi Viziuni, nimeni nu ştia nimic despre „îngerul al treilea,” despre „solia 1888” sau despre o anumită „sesiune Minneapolis.” Tânăra Ellen Harmon nu avea cum să înţeleagă cuvintele îngerului, căci ele aparţineau viitorului. Erau spuse, şi au fost scrise pentru noi: „Îngerul al treilea îi leagă”!

Bunul nostru Domn ştia câtă nevoie o să avem de aceste cuvinte ale îngerului însoţitor noi, cei din vremea în care solia îngerului al treilea este combătută cu atâta înverşunare.

Cuvintele îngerului au fost rătăcite sau uitate în cursul timpului, dar ce impact fenomenal au ele astăzi pentru susţinătorii neprihănirii lui Hristos!

Cine este acest „al treilea înger”? Care este solia lui? În ce fel îi sigilează el pe disidenții care au refuzat îmbarcarea în trenul de mare viteză?

Datorită opoziţiei de la Minneapolis, biserica era destul de reticentă să plece urechea la insistenţele sorei White că „marea strigare a îngerului al treilea a şi început în descoperirea neprihănirii lui Hristos, Răscumpărătorul iertător de păcate” (RH 22 noiembrie 1892).

Mulţi credeau că la Minneapolis a fost ceva deosebit, dar li se părea exagerat că solia prezentată acolo ar fi chiar solia îngerului al treilea. Ei auziseră că a fost vorba doar de solia neprihănirii prin credință, despre care știau deja. Mulţi îi scriau sorei White, întrebând-o dacă este adevărat, iar ea răspundea: „Este cu adevărat solia îngerului al treilea” (RH 1 aprilie 1890).

Din Australia, ea scria mărturii cât se poate de clare liderilor Conferinţei Generale:
„Domnul, în marea Sa îndurare, a trimis o foarte preţioasă solie prin fraţii Waggoner şi Jones… Este solia îngerului al treilea, care trebuie proclamată cu voce tare şi însoţită de revărsarea Duhului Său în măsură bogată” (TM 91,92).

Ce spunea îngerul din viziunea cu trenul de mare viteză? Singurii oameni care nu vor putea fi păcăliţi să urce în trenul groazei condus de Satana sunt cei care văd în solia trimisă prin fraţii Waggoner şi Jones „cu adevărat” solia îngerului al treilea.

Oricât de pretenţios ar suna, aceasta a fost intenţia îngerului. El numeşte fără dubii elementul unic, liantul, motivaţia determinării acelui grup de a călători pe cărarea îngustă: „Îngerul al treilea.”

Aproape că îi stătea pe limbă să spună „solia 1888,” dacă asta nu ar fi sunat straniu atunci. S-a mulţumit să spună „îngerul al treilea.” El ştia bine că tânăra cu care vorbea atunci nu se va sfii cândva să spună bisericii că solia 1888 este „cu adevărat” solia îngerului al treilea. La acea dată, doar el ştia că ea va fi sfidată pe faţă pentru o asemenea afirmaţie. Doar el ştia că solia va fi respinsă şi, „prin acţiunea propriilor noştri fraţi,” va fi ţinută departe de lume pentru încă un secol – sau cine ştie cât.

Acum puteți verifica foarte ușor dacă vă aflați în trenul de mare viteză, sau pe cărarea îngustă.

Credeți că „îngerul al treilea” este cu adevărat solia pe care Domnul a trimis-o poporului Său prin frații Waggoner și Jones? Ați descoperit și apreciați neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea? Credeți că aceasta este solia care trebuie să răsune de la un capăt la celălalt al pământului, pregătind calea Domnului? Credeți că această cale a Domnului este în sanctuar, acolo unde umanul și divinul se unesc? Participați la proclamarea ei?

Dacă da, atunci puteți fi siguri că nu vă aflați în trenul de mare viteză, alături de întreaga lume, arătând respect și devoțiune pentru conducătorul trenului.

Dacă nu, atunci puteți fi siguri că nu vă aflați pe cărarea îngustă, printre cei care sunt legați împreună de solia îngerului al treilea.

Puteți fi siguri că vă aflați în categoria descrisă astfel:

„Baal va fi scopul, credinţa, religia unui dureros de mare număr dintre noi, deoarece ei aleg propria lor cale în locul căii Domnului” (The 1888 EGW Materials, 948).

Puteți fi siguri că vă aflați în categoria descrisă astfel:

„Solia îngerului al treilea nu va fi înţeleasă. Lumina care va lumina tot pământul cu slava ei va fi numită lumină falsă de cei care refuză să înainteze în slava ei crescândă” (RH 27 mai 1890).

Puteți fi siguri că vă aflați în trenul de mare viteză, alături de elitele politice, culturale, științifice, a căror principală îndeletnicire este corect descrisă de psalmist:

„Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc (complotează - NLT) împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând: ‘Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!’” (Ps 2:1-3).

Puteți fi siguri că participați la dezvoltarea înfloritoare, sustenabilă, a Babilonului cel mare, fără nici cea mai mică bănuială că faimoasa cetate este controlată total de păsările necurate și urâte travestite în îngeri de lumină.

Puteți fi siguri că participați la ultima „ispravă” a diavolului, așezat pe tronul părăsit de Hristos, la picioarele căruia stă plecată în adorare întreaga lume, ferm convinsă că se închină adevăratului Dumnezeu.

Puteți fi siguri că sunteți victimele uneltirilor din locurile cerești, în care „vrăjmașul face pregătiri pentru ultima lui campanie împotriva bisericii.” Iar ultima lui campanie nu urmărește nimic altceva decât împiedicarea Nunții Mielului.

Ultima solie de har, strigarea de la miezul nopții, care trebuie să trezească biserica din somnul de veci în care s-a scufundat, este anunțul - stupefiant pentru mulți - că Nunta Mielului are loc în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc, și nicidecum la vagonul restaurant din trenul de mare viteză.

Tren din care, curând, nu se va mai putea coborî decât sărind pe geam în plină viteză.

...***...

Articole 2013

Parabole „de cel mai profund interes”

Calea în Sfânta Sfintelor

Viziunea tronurilor

Trenul de mare viteză

Urâciunea pustiirii așezată în Locul Sfânt

Copyright